Avaleht
Rahvusvaheline noorteprojekt
Projektõpe õppemeetodina sobib kõigi õppeainete õppekavasse ning samas annab see võimaluse ka ainetevaheliseks lõiminguks ja õppetöö sidumiseks reaalse eluga.
Alljärgnevalt on tutvustatud Kuressaare (Eesti) ja Opatija (Horvaatia) noorte koostööprojekti " Noorte koostöö kohaliku kultuuripärandi ja looduskeskkonna väärtustamiseks ning säästvaks kasutamiseks" vt. projektikava

image
Projekti kava programmis myHistro

Noortevahetusprojekt toimub programmi "Euroopa Noored" raames. Oluliseks väljakutseks meie jaoks saab olema kohalike elanike kaasamine projektipartneri kodu-keskkonnas säästva turismi kui jätkusuutliku ja säästliku arengu väärtustamisega seotud aruteludesse ja kampaaniatesse. Teema valikul sai määravaks partnerite asukohtade teatav sarnasus - rannikuäärsed linnad, mille ümbruses arvukalt loodus- ja kultuuriväärtusi . Mõlemas piirkonnas on seoses turismi arenguga päevakorda kerkinud nii keskkonna kui kultuuripärandi kaitsega seotud probleemid. Noorte kaasamine aitaks kaasata kohalikke elanikke oma kultuuritraditsioonide väärtustamisse ja taasavastamisse ning ka säästva arengu põhimõtete levitamisele. Noortevahetus annab võimaluse üksteise kultuuri ja olusid tundmaõppides vahetada kogemusi ja anda oma panuse mõlema piirkonna probleemide lahendamiseks.    Me tahame populariseerida ja edendada säästvat turismi noorte seas. 
Meie projekt seostub Euroopa Noorte eesmärkide ja prioriteetidega ka selles, et ülekaalus on noorte endi poolt ette valmistatud ja ellu viidud tegevused - projekti koostamine(õpetajad annavad vaid nõustajatena).
Küllaltki erineva kultuurilise taustaga Eesti ja Horvaatia koostöö aitab edendada ka kultuurilist mitmekesisust.


Koostööprojekti raames plaanime osa võtta ka üle-euroopalisest Euroopa kodanike aasta õpilasvõistlusest, mille raames õpilased koostavad ühise tuleviku-Euroopa linna projekti. Meie tahame oma Euroopiat ühendada meie põhiprojektiga e. siis lähtuda jätkusuutliku ja säästva arengu eessmärkidest ja noorte kaasamisest otsustamisse.
Projektõppe juhendid ja näited